Kehtestati Lääne-Viru maakonna rannikuala planeering


Pressiteade 21.12.2011

Lääne-Viru Maavalitsus teatab, et Lääne-Viru maavanema 14.12.2011 korraldusega nr 258 kehtestati Lääne-Viru maakonnaplaneering "Lääne-Viru maakonna rannikuala".

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on Lääne-Viru maakonna rannikuäärse piirkonna arengu põhisuundade ja tingimuste määramine järgnevaks 10 aastaks, olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine ning maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste määramine.

Maakonnaplaneering annab üldised suunised omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute koostamiseks ning loob võimaluse maakondlike arengukavade või strateegiate paremaks seostamiseks.

Maakonnaplaneeringuga olulisi muudatusi asustusstruktuuris ei kavandata. Uued asustuse arengualad on Lahepõhja arenguala Eru külas, Järvepõhja arenguala (Võsul) ning Sagadi-Suureküla arenguala. Asustuse arengualad on planeeringus jaotatud vastavalt iseloomule, suurusele ning arenguvõimalustele kompaktse asustusega arengualadeks, ajaloolise küla- ja mõisaasustuse arengualadeks ning hajaasustuse arengualadeks. Ulatuslikumad tootmise arengualad on Kundas ja Viru-Nigula vallas Kunda läheduses. Maakonnaplaneering suunab suuremat tähelepanu puhkemajanduse arenguvõimalustele ning kergliiklusteede väljaarendamise vajadusele, et anda maakonna elanikele ja piirkonna külastajatele võimalus harrastada tervislikke eluviise ja soodustada piirkonna puhkemajandus arengut.

Planeeringu koostamisel on arvestatud kaitstavate loodusobjektide, nende kaitseeeskirjade jm seadusandlusest tulenevate nõuetega ning kultuurimälestisteregistrisse kantud arheoloogia-, arhitektuuri- ja ajaloomälestistega. Seetõttu planeeringulahenduse elluviimisega ei kaasne negatiivset keskkonnamõju. Sotsiaalmajanduslikke mõjusid võib hinnata positiivseks. Asustuse arengualad loovad võimalused tuua piirkonda juurde tööjõulist elanikkonda. Töökohtade säilitamine ja loomine maapiirkondades pidurdaks rahvastiku arvu vähenemist, vähendaks pendelrännet ja sellest tulenevaid mõjusid märkimisväärselt.