Tallinn alustab Toompargi detailplaneeringu koostamist


BNS 20.12.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb algatada Nunne tänava, Toompuiestee ja Toompea vahelise Toompargi, mis on tuntud ka Snelli pargina, detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 13,82 hektari suuruse pargiala korrastamine ja uuendamine, teatas linnavalitsuse pressiesindaja BNS-ile. Alale jäävate olemasolevate kruntide piiride muutmist ei kavandata, kruntidele määratakse ehitusõigus olemasolevate hoonete järgi ning ühtlasi määratakse kruntide kasutamise tingimused.

Toompargi maa-alal asuvad paviljon-kuur, tualett ja Falgi tee varjend ehk Rootsi bastioni kasematid, kelder ja kiosk. Lisaks pargialale jäävad detailplaneeringuga hõlmatud alale kergejõustikustaadion, kunstmuruga jalgpalliväljak, korvpalli-, võrkpalli- ja petangiplats ning ühekorruseline staadionipaviljon, kolmekorruselised äriruumidega elamu, bürooruumidega elamu ja administratiivhoone, kaks kahekorruselist administratiivhoonet, üks ühekorruseline, üks neljakorruseline ja üks kahekorruseline elamu, puurkaev-pumpla, alajaamahoone, garaaž ja kahekorruseline laohoone.

Toompark on võetud kaitse alla, pargi valitseja on Tallinna Keskkonnaamet. Toompargi maa-alal paiknevad geoloogiliseks mälestiseks tunnistatud Nunne tänava paljand Toompea nõlva idaküljel, Patkuli trepi paljand Toompea nõlva kirdenurgal ja Toompea paljand Pika Hermanni torni juures.

Planeeritaval maa-ala asuvat Snelli tiiki ümbritseb looduskaitseseadusest tulenev 50 meetri laiune piiranguvöönd ja 25 meetri laiune ehituskeelu vöönd. Tiigi veekaitsevööndi laiuseks on veeseaduse kohaselt kümme meetrit.

Planeeritav maa-ala tervikuna paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja vanalinna vaadeldavuse tsoonis. Planeeritaval alal paiknev Toompark on väljakujunenud puhkeala, mis jääb vanalinna ümbritsevasse rohevööndisse.

Detailplaneeringuga moodustatakse Toompargi alale üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt ning määratakse ehitusõigus pargi teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks ja olemasolevate ehitiste säilitamiseks.

Jalakäijate turvalisust ja mugavust silmas pidades on perspektiivse võimalusena kavandatud planeeritava ala ja Hirvepargi vahele Falgi tee alla tunneli rajamine. Tunneli asukoht ja kalded täpsustatakse ehitusprojekti koostamisel.

Tallinna linnaplaneerimise amet pidas detailplaneeringu koostamise algatamist vajalikuks, et määrata Nunne tänava, Toompuiestee ja Toompea tänava vahelise puhkeala krundipiirid ning pargiala teenindamiseks ettenähtud hoonete ja rajatiste asukohad. Detailplaneeringu koostaja leidmiseks korraldatud riigihanke tulemusena sõlmiti detailplaneeringu koostamiseks töövõtuleping Ruum ja Maastik OÜ-ga.

Tallinna kesklinna valitsus korraldab peale algatamist detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse väljapaneku ning avalikust arutelu.

Nunne tänava, Toompuiestee ja Toompea vahelise puhkeala detailplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mille elluviimisel võib kaasneda oluline keskkonnamõju ja seetõttu ei ole vaja detailplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegilist hindamist.