MKM ei toeta Olerexi tankla rajamist Pärnu raudteejaama asukohta


BNS 19.12.2011

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ei toeta AS-i Olerex kütusetankla ehitamist Pärnusse aadressile Riia maantee 116, praeguse Raeküla jaamahoone asemele.

MKM-i vastusest Pärnu maavalitsuse järelepärimisele selgub, et kuna Rail Balticu raudtee ehitamisel laieneb raudtee kaitsevöönd Pärnus Riia maantee poole ning teiselt poolt nihkub Riia maantee Via Baltika Liivi teelõigu ehitamise käigus lähemale raudteele, ei toeta ministeerium kütusetankla ehitamist raudtee ja maantee vahelisele alale.

Tehnilise järelevalve amet hindas, kas tankla rajamisel säiliks nii raudtee sihtotstarbelise kasutamise võimalus kui raudteeohutus ning leidis, et tankla rajamisel oleks jätkuvalt tagatud raudtee sihtotstarbeline kasutamine.

Samas märkis amet oma vastuses, et tankla rajamisel võib olla teoreetiliselt mõju raudtee kasutamisele, kui Rail Balticu trassi äärde rajatav raudteejaam koos toetava infrastruktuuriga paikneb tänase raudteevaldaja maaüksuse piires. Amet lisas, et kuna hetkel puudub detailne informatsioon rakendatavatest tehnilistest lahendusest, ei saa viidatud mõju ulatust üheselt ja ammendavalt hinnata.

Maanteeameti hinnangul tuleks koostada uus detailplaneering, kui kütusetankla rajamiseks on vaja liikluslahendust muuta.

Pärnu maavanem Andres Metsoja märkis oma vastuses Pärnu linnavalitsusele, et kuna antud juhul on tegemist ehitamise sooviga kehtiva detailplaneeringuga maa-alale, siis saab linnavalitsus väljastada ehitusloa üksnes ehitusprojektidele, mis on koostatud vastavuses kehtiva detailplaneeringuga.

Valitsus toetas septembris peetud kabinetinõupidamisel Rail Balticu arendamist trassil Tallinn–Pärnu–Riia ning raudteeliini tasuvusuuringu kohaselt on Rail Balticu ainuvõimalik trass Pärnu linnas olemasoleva raudteetrassiga paralleelne. Rail Balticu raudtee on kavas ehitada kogu ulatuses kaheteelisena, mistõttu laieneb raudtee kaitsevöönd Pärnus Riia maantee poole vähemalt ühe kuni kahe raudtee laiuse võrra sõltuvalt planeeringust.

Olerexi plaani vastu rajada Raeküla jaamahoone asemele tankla on ka kohalikud elanikud.