Sõmeru valla veemajandushankele laekus viis pakkumist


BNS 01.12.2011

Sõmeru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööde hankele laekus viis pakkumist.

Vealeidja OÜ projektijuht ja hanke läbiviija Tarmo Needo ütles BNS-ile, et pakkumised ülatasid hanke eeldatavat maksumust. "Hetkel järgneb pakkujate kvalifikatsiooni ja pakkumiste vastavuse hindamise teostamine ning seejärel on põhjust alustada hindamise ja lisarahastuse otsimisega," lausus Needo.

Hange on jagatud kaheks osaks, millest esimene hõlmab vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustöid Uhtna ja Vaekülas ning teine osa Kohala ja Umbja külas.

Esimese osa raames rekonstrueeritakse ning rajatakse 3,17 kilomeetrit joogiveetorustikku ja 4,07 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Lisaks rekonstrueeritakse tööde käigus 730 meetrit survekanalisatsioonitorustikku, neli puurkaev-pumplat, kaks reoveepumplat ja kaks reoveepuhastit.

Hanke teine osa hõlmab 4,2 kilomeetri joogiveetorustiku ja 50 meetri isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist ja rajamist. Samuti rajatakse üks puurkave-pumpla ja kaks veetöötlusjaama ning rekonstrueeritakse kaks puurkaev-pumplat.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive ehitustööde teostamisel pidi hanke esimese osa puhul olema igal aastal minimaalselt 1,3 miljonit ja teise osa puhul üks miljon eurot.

Hankelepingu eeldatav kestvus esimese osa tööde teostamiseks on 320 päeva ning teisel osal 300 päeva.

Hanke eeldatavaks kogumaksumuseks oli hanke käivitamisel arvestatud 1,86 miljonit eurot.