Tallinn kaalub hipodroomi planeeringu otsuse ülevaatamist


BNS 23.08.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil teha linnavolikogule ettepaneku kaaluda hipodroomi maa-ala detailplaneeringu kehtestamise osas juunis tehtud otsuse täiendava läbivaatamise vajadust.

Tallinna linnavolikogu kehtestas 2. juunil detailplaneeringu, mis võimaldab senise Tallinna hipodroomi alale rajada elurajooni. Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles Alfa Property OÜ eesmärgiga leida hipodroomi väljakolimisel vabaks jäävale maa-alale uus kasutusfunktsioon.

Pärast planeeringu kehtestamist on ilmnenud antud planeeringu menetlemisega seotud uued asjaolud, seisab linnavalitsuse kolmapäevase istungi päevakorrapunkti seletuskirjas viitega kriminaalasjale, milles Harju maakohus tunnistas esmaspäeval endise vandeadvokaadi Viktor Kaasiku süüdi pistise andmises ja endise linnaametniku Toomas Õispuu pistise võtmises ning mõistis Kaasikule suure rahalise karistuse, Õispuule aga tingimisi vangistuse.

Hipodroomi maa-ala planeeringu kehtestamise otsuse läbivaatamise vajadusel teeb linnavalitsus volikogule ettepaneku moodustada linnavolikogu ajutine komisjon, mille töösse tuleks kaasata eksperte. Arvestades, et planeering on läbinud Harju maavanema järelevalve ja saanud viimase heakskiidu, tuleks komisjoni moodustamisel selle töös osalema kutsuda Harju maavanem, seisab seletuskirjas.

Varasema info kohaselt rahuldas Tallinna halduskohus juuli teises pooles esialgse õiguskaitse taotluse ja peatas Paldiski maantee 50 ja lähiala detailplaneeringu kehtivuse. Samuti keelas kohus ehituslubade, projekteerimistingimuste või muude sellel põhinevate lubade väljastamise. Planeeringu vaidlustasid MTÜ Telliskivi Selts, MTÜ Pelgulinna Selts ja Eesti Hobumajanduse Edendamise MTÜ. Õiguskaitse taotluse esitas Telliskivi Selts.

Seltside arvates ei ole planeeringu kehtestamise otsus õiguspärane, sest selle menetlemisel on alates protsessi algusest tehtud põhimõttelisi kaalutlusvigu ning kehtiva üldplaneeringu muutmine ei ole asjakohaselt põhjendatud. Seltsid vaidlustasid planeeringu juuli algul populaarkaebusena avalike huvide kaitseks, märkides, et kohtusse pöördumine ei tulenenud pistiseskandaalist, vaid kaebus oli valminud juba varem.