Tallinna Lasnamäe linnaossa võivad kerkida uued kortermajad


BNS 23.08.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb oma kolmapäevasel istungil algatada Lasnamäe linnaosas Kesklinna linnaosa piiril aadressil Narva maantee 105/Mäe 2, Narva maantee 105a ja 107 asuvate kruntide detailplaneeringu koostamise, mille eesmärk on määrata ehitusõigus uute korterelamute rajamiseks.

Planeeringuga moodustatakse 0,64 hektari suurusel planeeritaval maa-alal asuvate kruntide sihtotstarvete ja piiride muutmise teel kaks äri- ja elamumaa krunti, üks elamumaa krunt ja üks transpordimaa krunt ning määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kokku ühe kuni kuue maapealse ja kahe maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu, ühe kuni nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ja ühe kuni kaheksa maapealse ja ühe maa-aluse korrusega äripindadega korterelamu rajamiseks, selgus linnavalitsuse korralduse seletuskirjast.

Planeeritavale maa-alale jäävad juriidilisele isikule kuuluv elamumaa sihtotstarbega 1879 ruutmeetri suurune Mäe 2/Narva maantee 105 kinnistu ja füüsilisele isikule kuuluv elamumaa sihtotstarbega 1631-ruutmeetrine Narva maantee 107 kinnistu. Lisaks paikneb planeeringualal elamumaa sihtotstarbega Narva maantee 105a maatükk pindalaga 1302 ruutmeetrit, mis on kantud riigivara registrisse ning on keskkonnaministeeriumi valitsemisel. Planeeringualasse osaliselt jääv Narva maantee lõik Võidujooksu tänava ja J. Smuuli tee vahel kuulub Tallinna linnale ning Mäe tänava lõik on reformimata riigimaal.

Mäe 2/Narva maantee 105 kinnistul paiknevad kaks elamut, kuur ja laut-pesuköök, mis on amortiseerunud. Planeeritavale maa-alale jäävad ülejäänud kinnistud on hoonestamata.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2009. aasta mais OÜ Arcadia, kes soovis elamumaa sihtotstarbega Narva maantee 107 kinnistule äripindadega korterelamu ehitamist. Planeeringu koostamise õiguse üleandmiseks on sõlmitud tänavu jaanuaris leping Tallinna linnaplaneerimise ameti ja Arkaadia Halduse AS-i vahel. Detailplaneeringu eskiisi koostas arhitekt Martin Aunin.

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval algatada ka Tartu maantee 88 ja Tartu maantee 88a kinnistute detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on määrata ehitusõigus ja krundi kasutamise tingimused ärimaa sihtotstarbega Tartu maantee 88 krundile kaheksa maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone rajamiseks.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,70 hektarit, see asub Kesklinna linnaosas Tartu maantee ja projekteeritava Peterburi tee pikenduse ehk Lõunaväila ääres, kunagise tselluloosi- ja paberivabriku territooriumil, nähtub linnavalitsuse korralduse seletuskirjast.

Planeeritavale maa-alale ulatub raudtee kaitsevöönd, mis vastavalt raudteeseadusele on 30 meetrit äärmise rööpme teljest. Planeeringuala mõjutab AS-i Tallinna Vesi Ülemiste järve kaldal asuv vee- ja puhastusjaama klooriladu, kuna planeeritav ala jääb klooriladu ümbritsevale keskmiselt ohtlikule alale.


Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2007. aasta aprillis OÜ Ehmo, planeeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.