Narva-Jõesuu otsib ühisveevärgi rekonstrueerijat ja laiendajat


BNS 19.08.2011

AS Narva Vesi kuulutas välja hanke Narva-Jõesuu linna ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks.

Projekti raames on kavas rekonstrueerida ligi 16 kilomeetrit joogiveetorustikku, ligi seitse kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku, ligi kaks kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku, seitse joogiveepumplat, kolm reoveepumplat, teise astme olemasolev pumpla, 91 tuletõrjehüdranti ning kaks puhta vee reservuaari.

Ehitada on projekti raames plaanis ligi kolm kilomeetrit joogiveetorustikku, 10 kilomeetrit uut isevoolset kanalisatsioonitoru, 1,6 kilomeetrit surve kanalisatsioonitorustikku, seitse joogiveetöötlusjaama olemasolevate puurkaevpumplate juurde, kolm uut reoveepumplat, üheksa uut tuletõrjehüdranti ning üks uus reovee ühtlustusmahuti.

Pakkuja kolme eelmise majandusaasta summeeritud netokäive peab olema kokku vähemalt 150 miljonit krooni.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29. september, pakkumised avatakse samal päeval. Hankelepingu eeldatav kestus on 924 päeva.