Tallinnasse Kolde puiesteele tuleb ratsaspordibaas ja kolm kortermaja


BNS 27.06.2011

Tallinna linnavalitsus algatas eelmisel kolmapäeval Põhja-Tallinna linnaosas asuva Kolde puiestee 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise, mis näeb ette 19,85 hektari suurusele planeeritavale maa-alale ratsaspordikeskuse ja kolme korterelamu rajamise.

Detailplaneeringu eesmärk on linnavalitsuse korralduse põhjal Kolde puiestee 75 kinnistu jagamine kaheks sotsiaalmaa-üldkasutatava maa ning üheks 80 protsendi ulatuses sotsiaalmaa-ühiskondlike ehitiste maa ja 20 protsendi ulatuses ärimaa sihtotstarbega krundiks ning Helme 3 kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaast-üldkasutatavast maast elamumaaks.

Planeeringuga määratakse moodustatavatele kruntidele ehitusõigus kahe kuni viiekorruselise ratsaspordikeskust teenindava hoone ja kolme kuni viiekorruselise, maa-aluse korrusega kokku kuni 164 korteriga elamu ehitamiseks ning täpsustatakse Kolde puiestee 73b krundil paikneva olemasoleva ühekorruselise pumpla ehitusõigust.

Linnavalitsuse korraldusega algatatakse ka Kolde puiestee 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sest korterelamute ja ratsakeskuse rajamisel rohealale ja Stroomi metsa lähialale on eeldatavalt oluline keskkonnamõju.

Planeeritav ala piirneb lõunast hipodroomiga, idast Helme tänava viiekorruseliste elamutega, põhjast Kolde puiesteega ning läänest Merimetsa tee ja metsaga. Nii Kolde puiestee 75 kinnistu kui ka Helme 3 kinnistu omanik on riik ja riigivara valitsejaks on määratud keskkonnaministeerium. Lisaks jääb planeeringualasse ka Kolde puiestee 73b krunt ja reformimata riigimaad. Kolde puiestee 73b krundil asuvad ühekorruseline pumbajaam ja puurkaev, mis kuuluvad AS-ile Tallinna Vesi. Ülejäänud osas on planeeringuala hoonestamata. Kolde puiestee 75 kinnistul asub tiik.

Ratsaspordibaasi rajamist soovis MTÜ Merimetsa Spordiklubi, kes pöördus vastava taotlusega Tallinna linnavalitsuse ja keskkonnaministeeriumi poole. Viimane toetas 2004. aastal MTÜ algatust kasutada riigile kuuluvat maad avalikes huvides. Lisaks on MTÜ ratsaspordibaasi kavandamise eesmärgil teinud koostööd maa-ametiga. Tulenevalt sellest soovib Tallinna linnaplaneerimise amet planeeringualale ratsaspordi klubihoonet, abihoonet ning korterelamuid. Amet korraldas detailplaneeringu koostaja leidmiseks riigihanke, mille tulemusena sõlmiti detailplaneeringu koostamiseks 2007. aasta veebruaris leping Ruum ja Maastik OÜ-ga, uue ärinimega Linnaruumi OÜ.

Linnavalitsus algatas istungil ka Kristiine linnaosas 1,88 hektari suurusel maa-alal Tondi 40, Tondi 40a ja Lõokese 3a kinnistute detailplaneeringu koostamise, mille eesmärgiks on liita Tondi 40 ja Lõokese 3a kinnistud üheks sotsiaalmaa-ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundiks ning määrata moodustatavale krundile ehitusõigus Tallinna I internaatkooli hoone laiendamiseks ja staadioni rajamiseks koos seda teenindava abihoonega.

Lisaks antakse planeeringuga lahendus koolihoone ja Tondi tänava vahele jäävale pargialale ning määratakse juurdepääs olemasolevale Tondi 40a alajaama kinnistule.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles tänavu jaanuaris Tallinna haridusamet. Detailplaneeringu eskiislahenduse koostas Linnaruumi OÜ.