Tuulepargi arendaja seljatas riigikohtus riigi


BNS 31.05.2011

Saare maakonnas Muhu vallas tuuleparki arendada sooviv OÜ Baltic Wind Energy seljatas riigikohtus keskkonnaministeeriumi, kui riigikohus tühistas teisipäevase otsusega valitsuse määruse firmale kuuluvate kinnistute hoiualade kaitse alla võtmise kohta.

Kohtuvaidluse keskmes on Muhu vallas Võilaiul asuvad viis kinnistut, mille Baltic Wind Energy 2007. aasta 17. mail tuulepargi arendamiseks ostis, kuid mis läksid päev hiljem valitsuse määrusega hoiualade kaitse alla. Baltic Wind Energy esitas seejärel kaebuse valitsuse vastava määruse tühistamiseks osas, milles sellega kaitse alla võetud Võilaiu hoiuala hakkas hõlmama ka firmale kuuluvaid Roostiku, Nuka, Kadastiku, Kruusiaugu ja Lagle kinnistuid.

Baltic Wind Energy tõi välja, et valitsuse määruse seletuskirja kohaselt on hoiualade kaitse alla võtmise põhjendusena toodud asjaolu, et need alad on oma loodusväärtuste tõttu arvatud üleeuroopalisse kaitstavate alade võrgustikku Natura 2000, kuid valitsuse 2004. aasta 5. augusti korralduse järgi Roostiku, Kadastiku, Nuka, Kruusiaugu ja Lagle kinnistud Natura 2000 võrgustikku ei kuulunud. "Kuna kinnistud Natura võrgustikku ei kuulunud, puudus valitsusel alus arvata need Võilaiu hoiuala koosseisu," märkis kaebaja.

Ühtlasi väitis Baltic Wind Energy, et valitsuse vastav määrus on põhjendamata, kuna selles ei ole märgitud ühtki looduskaitseseaduses nimetatud loodusobjekti kaitse alla võtmise eeldust. "Jääb arusaamatuks, kus ja millised kaitstavad loodusobjektid kaebaja kinnistutel asuvad. Põhjendamata on ka kaitserežiimi valik," väitis kaebaja ja lisas, et rikutud on ka loodusobjekti kaitse alla võtmisele rakenduvat avatud menetluse korda.

Tallinna halduskohus andis siiski õiguse keskkonnaministeeriumile, jättes 2009. aasta 8. mail Baltic Wind Energy kaebuse rahuldamata. Firma jäi mullu 21. mail kaotajaks ka Tallinna ringkonnakohtus, mille järel pöördus kaebaja riigikohtusse.

Kaasust ülima põhjalikkusega vaaginud riigikohtu üldkogu otsustaski kahe esimese kohtuastme lahendid tühistada ning anda õiguse Baltic Wind Energyle. Muuhulgas märkis riigikohus, et Võilaiu hoiuala kaitse alla võtmisel määruse vastuvõtmisega ei oleks tulnud küll läbi viia uut täiemahulist avatud menetlust, kuid kinnistuomanikke oleks tulnud teavitada menetluse jätkumisest ning neile oleks tulnud enne hoiuala kaitse alla võtmist 2007. aasta mais anda uuesti võimalus esitada oma seisukoht.

Muuhulgas heidab riigikohus ette, et kinnistute kaitse alla võtmist pole vastavas määruses piisavalt motiveeritud. "Vaidlustatud määruses on esitatud üksnes loetelu kogu Võilaiu hoiualal kaitstavate elupaigatüüpide ja linnuliikide kohta. Samas puuduvad viited muudele dokumentidele, näiteks eksperthinnangud, loodusväärtuste asukohta näitavad kaardid ja muu selline, millest võiks selguda hoiuala piiride põhjendused, selgitused, kus konkreetsed loodusväärtused hoiualal asuvad, kaitserežiimi valiku argumendid ja muud põhjendused. Seega on lisaks õigusliku aluse ebapiisavusele nõuetekohaselt välja toomata ka akti faktiline alus," märkis riigikohus.

Vaidlustatud määrusest puuduvad riigikohtu hinnangul kaalutlused, millest hoiuala moodustamisel on lähtutud. Riigikohus ei nõustu ka ringkonnakohtu seisukohaga, mille kohaselt kaalutluste ebapiisav väljatoomine pole praegusel juhul oluline viga, kuna hoiuala moodustamise näol on tegemist kinnistuomaniku õigusi kõige vähem piirava loodusdirektiivi eesmärkide saavutamist võimaldava kaitserežiimiga.

"Hoiuala moodustamine oli esimene kaebaja kinnistuil püsivaid looduskaitselisi piiranguid kehtestav otsus, mille tegemisel oli valitsusel ulatuslik kaalutlusruum. Otsuse vastuvõtmise ajal puudus riigil loodusdirektiivist tulenev kohustus määrata ala erikaitsealaks. Eeltoodust tulenevalt ei vasta tõele ka vaidlustatud määruse seletuskirjas hoiualade kaitse alla võtmise põhjendusena toodud väide, et määrusega kaitse alla võetavad hoiualad on oma loodusväärtuste tõttu arvatud üleeuroopalisse kaitstavate alade võrgustikku Natura 2000," märkis riigikohus.

Kõrgeim kohtuaste lisas, et seletuskirjas toodud põhjendusi, isegi kui need oleksid asjakohased, ei saaks haldusmenetluse seadustiku kohaselt määruse põhjendustena arvestada, kuna sellele dokumendile ei ole määruses viidatud ning seda ei ole koos määrusega menetlusosalistele teatavaks tehtud. "Eeltoodust tulenevalt on Võilaiu hoiuala moodustamise otsuse tegemisel rikutud nii menetlus- kui ka vorminõudeid. Sealjuures tuleb menetlusnõuete rikkumist praegusel juhul pidada oluliseks, kuna pole välistatud, et menetlusosalise nõuetekohasel kaasamisel ja ärakuulamisel oleks valitsus võinud jõuda erinevale lõppotsusele," leidis riigikohus.

Seetõttu otsustas riigikohus vaidlustatud akti menetlusnõuete ja põhjendamisnõude rikkumise tõttu tühistada. "Nii halduskohtu kui ka ringkonnakohtu otsus praeguses asjas tuleb tühistada. OÜ Baltic Wind Energy kaebus tuleb rahuldada osaliselt - kaebaja on taotlenud määruse tühistamist osas, millega arvati Võilaiu hoiuala koosseisu talle kuuluvad kinnistud Roostiku, Nuka, Kadastiku, Kruusiaugu ja Lagle. Kohtud on tuvastanud, et Lagle kinnistut vaidlustatud määrusega Võilaiu hoiualasse ei arvatud. Seega jääb OÜ Baltic Wind Energy kaebus selles osas rahuldamata," otsustas riigikohus.