Jõelähtme volikogu otsustas muuta Laheranna arenduslepingut


BNS 27.05.2011

Jõelähtme vallavolikogu otsustas neljapäeval kiita heaks Laheranna projekti arendaja Jõelähtme Arendusgrupp OÜ-ga läbirääkimistes sündinud lepingumuudatused, mille järgi arendaja rajab arendusest väljuva kergliiklustee ja katab selle kanalisatsiooni rajamise kulud.

Otsuse poolt hääletas kaheksa volikogu liiget, vastu oli viis ja erapooletuks jäi kaks vallavolikogu liiget, teatas vallavalitsus. Jõelähtme vallavolikogu arutas Laheranna projekti arenduslepingu muudatusi ka möödunud nädalal, kuid toona otsuseid ei langetatud.

Jõelähtme vallavanema Andrus Umboja sõnul loobub arendaja arendusprojekti kuludega müügihinna tasaarvestuse õigusest ning rajab tasumata müügihinna eest vallale planeeringualast väljuva 8,4 km pikkuse kergliiklustee, mille ligikaudne maksumus on 640.000.

Samuti kohustub Jõelähtme Arendusgrupp katma kõik uue reoveekanalisatsiooni arendamise kulud Neeme küla ja Laheranna arenduse vahel, sealhulgas laiendama Neeme reoveepuhasti ligikaudu ühe miljoni euro eest. Ettevõte katab ka ligikaudu 32.000 euro ulatuses Neeme külas uue lasteaed-algkooli rajamise detailplaneerimise ja projekteerimise kulusid. Vald omalt poolt viib lõpuni arendaja poolt taotletud detailplaneeringu kehtestamise.

Volikogu tegi eelmisel istungil täiendavalt arendajale ettepaneku ärimaaks kavandatavas Laheranna 4 kinnistust osa eraldamiseks vallale ja täiendavaid eraldisi Neeme küla uue lasteaed-algkooli ehitamiseks, mille osas arendaja on teinud vallale omapoolse pakkumise nii ärimaa vallale andmise kui ka lasteaed-algkooli ehituse täiendavaks rahastamiseks. Volikogu otsustab täiendava kokkuleppe üle juunikuisel volikogu istungil.

Samuti otsustas volikogu üheksa poolthäälega umbusaldada vallavolikogu esimeest Art Kuuma.

Vald võtab varasema teate järgi lisaks vajalike detailplaneeringute kehtestamisele endale kohustuse rajada kergliiklustee Neeme küla ja Laheranna arenduse vahelisele lõigule maksumusega ligi 190.000 eurot ning kergliiklustee osas tagada maakasutuse lepingute sõlmimine ja kergliiklustee projekteerimine.

Jõelähtme vald sõlmis 1999. aastal avaliku konkursi tulemusena Jõelähtme Arendusgrupiga lepingu, mille tulemusena omandas arendaja 2001. aastal õigused Laheranna 1–8 kinnistutele. Hoolimata valla poolt toona võetud kohustusest kiirelt kehtestada detailplaneeringud, on erinevate vaidluste ning menetlustoimingute tõttu protsess seni veninud.

Vastavalt nüüdseks vastuvõtmist ja kehtestamist ootavatele planeeringutele on Laheranda planeeritud kruntide miinimumsuurus kasvanud võrreldes algselt kavandatud 2000 ruutmeetriga 7000 ruutmeetrini, planeeringute osas on olemas keskkonnaministri nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks metsamaal 200 meetrilt 100 meetrini.

Laheranna 2, 3, 4 detailplaneering on heaks kiidetud Neeme küla poolt ja läbinud avaliku arutelu ilma protestideta. Laheranna 1,5–8 planeering on samuti valla poolt algatatud.