Jõelähtme volikogu arutab Laheranna arenduslepinguid


Pressiteade 09.05.2011

17. mail arutab Jõelähtme vallavolikogu Laheranna projekti arendaja, Jõelähtme Arendusgrupiga vallavalitsuse poolt läbi räägitud lepingumuudatusi, mille järgi arendaja suurendab oluliselt omapoolset panust valla taristu väljaehitamisse.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja nimetas arendajaga kuid kestnud läbirääkimiste tulemusena valminud lepinguprojekte oluliseks sammuks, kindlustamaks vallas väga atraktiivse asukohaga kinnisvaraarenduse osas rohelise tule andmise eest valla ja arendaja huvide tasakaalustamist.

„Ajad on võrreldes 1999. aastaga, mil algsed lepingud toonase vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt sõlmiti, muutunud, ja sellega seoses on vald pikalt otsinud võimalusi arendajaga lepingute muutmiseks, mis valla tänaseid vajadusi ja arusaamu rohkem arvesse võtaks,“ ütles Umboja. „Mul on hea meel, et arendaja on nüüd lõpuks mitmete kompromissidega nõustunud ja Jõelähtme vallavolikogul on 12 aasta järel võimalus lepingute muutmiseks.“

Vastavalt müügilepingu muutmise projektile loobub arendaja arendusprojekti kuludega müügihinna tasaarvestuse õigusest, rajab tasumata müügihinna eest vallale planeeringualast väljuva kergliiklustee (pikkusega 8,4 kilomeetrit, tähtaeg 01.09.2015, orienteeruv maksumus ca EUR 640 000), katab kõik kulud, mis on seotud uue reoveekanalisatsiooni arendamisega Neeme küla ja Laheranna arenduse vahele, mis muuhulgas hõlmab Neeme reoveepuhasti laiendamist (orienteeruva maksumusega ca EUR 1 000 000) ning katab ca EUR 32 000 ulatuses Neeme külas uue lasteaed-algkooli rajamiseks vajalike detailplaneerimise ja projekteerimise kulusid.

Vald võtab endale lisaks vajalike detailplaneeringute kehtestamisele kohustuse rajada kergliiklustee Neeme küla ja Laheranna arenduse vahelisele lõigule maksumusega ca EUR 190 000, ning kergliiklustee osas tagama maakasutuse lepingute sõlmimise ja kergliiklustee projekteerimise.

Jõelähtme vald sõlmis 1999. aastal avaliku konkursi tulemusena Jõelähtme Arendusgrupiga lepingu, mille tulemusena omandas arendaja 2001. aastal õigused Laheranna 1-8 kinnistutele. Hoolimata valla poolt toona võetud kohustusest kiirelt kehtestada detailplaneeringud, on erinevate vaidluste ja nägemuste ning menetlustoimingute tõttu protsess tänaseni veninud.

Vastavalt nüüdseks vastuvõtmist ja kehtestamist ootavatele planeeringutele on Laheranda planeeritud kruntide miinimumsuurus kasvanud võrreldes algselt kavandatud 2000 ruutmeetrist 7000 ruutmeetrini, planeeringute osas on olemas keskkonnaministri nõusolek ehituskeeluvööndi vähendamiseks metsamaal 200 meetrilt 100 meetrini. Laheranna 2, 3, 4 detailplaneering on heaks kiidetud Neeme küla poolt ja läbinud avaliku arutelu ilma protestideta. Laheranna 1,5-8 planeering on samuti valla poolt algatatud.