Vinni vald kuulutas välja veerajatiste hanke


BNS 03.05.2011

Vinni vald kuulutas välja hanke veemajandusprojekti vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustöödeks.

Hanke raames on muuhulgas kavas rekonstrueerida ligi kümme kilomeetrit veetorustikke ning ligikaudu 200 majaühendust. Ühtlasi on plaanis rajada või välja vahetada neli hüdranti ning rekonstrueerida ligi neli kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke ja ligi 75 majaühendust.

Rekonstrueeritakse ka neli ja rajatakse kolm puurkaevpumplat ning enamikule neist paigaldatakse veetöötlusseadmed, kolm vana pumplahoonet lammutatakse. Rekonstrueerida on plaanis lisaks viis ja rajada üks reoveepumpla.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta summaarne netokäive peab olema vähemalt 50 miljonit krooni. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 27. mai. Hanke kavandatav alguskuuupäev on 15. juuli ning lõppkuupäevaks on kavandatud selle aasta 31. detsember.

Projekti rahastavad Vinni vallavalitsus ja Euroopa Ühtekuuluvusfond läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK).

Raasiku vald on välja kuulutanud hanke vallas puurkaevpumplate ja Aruküla reoveepuhasti rekonstrueerimiseks ja torustiku ehitamiseks.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive peab igal aastal olema vähemalt kaheksa miljonit krooni. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26. mai.

Projekti rahastavad hankija ning Euroopa Ühtekuuluvusfond läbi KIK-i.