Tallinn võtab vastu Favorte kahe elamu ja tootmishoone planeeringu


BNS 03.05.2011

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäevasel istungil vastu võtta Haabersti linnaosas asuva Veskimäe 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, millega kinnistu omanik OÜ Favorte kavandab kahe uue kortermaja ja tootmishoone rajamist.

Planeeringuga jagatakse Veskimäe 11 kinnistu kruntideks ja moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe kuni kolme maapealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega 54 korteriga elamu, ühe kuni kahe maapealse korrusega kaheksa korteriga elamu ning tootmismaa krundile ühe ühekorruselise tootmishoone ehitamiseks.

Planeeringuala suurus on 2,41 hektarit. Planeering muudab osaliselt Tallinna üldplaneeringut.

Veskimäe 11 hoonestamata kinnistu pindala on 14.550 ruutmeetrit, tegemist on sihtotstarbeta maaga. Planeeritavale alale jääb ka reformimata riigimaad.

Favorte taotles Veskimäe 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist 2006. aasta veebruaris, planeeringu koostas AS K-Projekt.

Linnavalitsus kavatseb istungil vastu võtta ka Haabersti linnaosas asuva Paldiski maantee 107 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mis näeb ette kinnistul paiknevale ärihoonele juurdeehituse rajamist.

Planeeringuga on plaanis 0,7 hektari suurusel planeeringualal asuvale Paldiski maantee107 kinnistule liita osa Nurklik 3 kinnistust ning osa Paldiski maantee lõigu Humala ja Nurkliku tänava vahel kinnistust ning määrata moodustatavale ärimaa krundile ehitusõigus ühe olemasoleva kolmekorruselise ärihoone laiendamiseks ning moodustatavale elamumaa krundile ehitusõigus ühe olemasoleva kahekorruselise üksikelamu laiendamiseks ja olemasoleva abihoone ehitusõiguse täpsustamiseks.

Linnavalitsuse korralduse seletuskirja järgi asub planeeringualal paiknevas ärihoones piirkonnale vajalik toidupood, mis varustab liha- ja piimasaadustega nii kohalikke elanikke, lähiümbruse toidukauplusi kui ka Tallinna teisi piirkondi. Juurdeehitusega laiendatakse äritegevust, mis ei vaja täiendavate tehnovõrkude ja eraldiseisva hoone rajamist.

Planeeringu koostamist taotles 2008. aasta juunis AS Pinus. Planeeringu koostas OÜ R.Valk Arhitektuuribüroo.

Lisaks kavatseb linnavalitsus istungil algatada Kristiine linnaosas asuva Mõtuse 22/Tedre 61 kinnistu detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine kuni kahekorruselise seitsme boksiga ridaelamu rajamiseks. Planeeritava maa-ala suurus on 0,30 hektarit.

Planeeringu algatamist taotles mullu juunis eraisik, planeeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.

Linnavalitsus kavatseb kolmapäeval kehtestada Pirita linnaosas asuva Vahtriku tee 4 kinnistu detailplaneeringu, mis näeb ette 0,11 hektari suurusel planeeringualal asuvale elamumaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõiguse määramise kahekorruselise paariselamu rajamiseks.

Planeeringu koostamist taotles 2007. aasta veebruaris AS Oriost Invest, kes soovis kinnistule kehtiva detailplaneeringuga määratud täisehitusprotsendi suurendamist. Planeeringu koostas OÜ Nobell AB.