Tallinna hipodroomi maa-ala planeering läks volikokku


BNS 28.04.2011

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule kehtestamiseks Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mis annab võimaluse Tallinna hipodroomi asemele elamu- ja ärikvartali ehitamiseks.

Detailplaneering seab hipodroomi väljakolimisel vabaks jäävale maa-alale uue kasutusfunktsiooni, seega sisaldab detailplaneering Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, teatas linna pressiteenistus.

"Muutunud olukorda arvestades tuleb leida alale uus maakasutuse funktsioon, sest hipodroom viiakse linnast välja ning sellesse piirkonda nii suures mahus puhkeehitiste või ühiskondlike hoonete rajamiseks puudub vajadus," selgitas Tallinna abilinnapea Taavi Aas.

Detailplaneeringuga soovitakse muuta Tallinna üldplaneeringu järgi ühiskondlike ja puhkeehitiste ala korruselamute alaks. Merimetsa tee, Kolde puiestee, Sõle tänava ja Paldiski maantee vahelises kvartalis paikneva planeeritava maa-ala suurus on 18,9 hektarit.

Detailplaneering annab võimaluse ehitada alale lasteaed-perekeskuse, spordikeskuse, lastemängumaa "Lottemaa", ekstreemspordikeskuse ning elu-, äri- ja büroohooned. Alale planeeritud hooneist kõrgeim on kuni 13-korruseline äri- ja eluhoone, teised alale planeeritud hooned on nelja- kuni kaheksakorruselised. Parkimine on kavandatud enamasti hoonete maa-alustele korrustele. Planeeritavale alale parima ruumilise ideelahenduse saamiseks korraldati arhitektuurivõistlus. Samuti tuleb korraldada arhitektuurikonkursid ala hoonestamiseks.

Planeeringuala jääb osaliselt muinsuskaitseala vaatesektorisse ja paikneb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis, mille hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Planeeringualast idas asub piirkonna suurim rekreatsiooniala – Merimetsa parkmets. Tallinna üldplaneeringu kohaselt määrati alale ühiskondlike ja puhkeehitiste ala maakasutuse juhtotstarve seetõttu, et alal paiknes hipodroom. Paldiski maantee 50 kinnistul tegutseb hipodroom 1923. aastast.

Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles Alfa Property OÜ eesmärgiga leida hipodroomi väljakolimisel vabaks jäävale maa-alale uus kasutusfunktsioon. Linnavalitsus algatas detailplaneeringu ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 2009. aasta augustis ning võttis K-Projekt AS-i koostatud planeeringu vastu eelmise aasta juunis. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 2010. aasta suvel ja sügisel, mullu 25. novembril toimus planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Planeeringuvaidlusele lahenduse leidmiseks kutsus Harju maavanem tänavu 17. jaanuaril kokku planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute, planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja Harju maavalitsuse ühisnõupidamise ning andis 21. märtsil heakskiidu planeeringu edasiseks menetlemiseks.

Ettevõtja Jaan Manitski juhitava Alfa Property osadest kuulub Krediidiinfo andmeil 45 protsenti OÜ Grenster kaudu Manitskile, samuti 45 protsenti Rootsi elanikule Mats Helmer Stefanus Gabrielssonile ning 10 protsenti Hollandi elanikule John Fitzgerald Bootsmanile.