Komisjon rahuldas osaliselt ERM-i uue peahoone ehitushanke vaidlustuse


BNS 01.04.2011

Riigihangete vaidlustuskomisjon otsustas reedel osaliselt rahuldada OÜ Astlanda Ehituse vaidlustuse Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uue peahoone ehitushanke alusdokumentidele.

Riigihangete vaidlustuskomisjoni esindaja ütles BNS-ile, et komisjoni otsusega peab hankija viima kaks hanketeate punkti ja kaks hankedokumentide punkti vastavusse õigusaktidega ette nähtud nõuetega.

Komisjoni otsusest selgub, et Astlanda Ehitus vaidlustas hanketeate puhul punktid, mis puudutavad nõudeid pakkuja majanduslikule ja finantsseisundile ning sätestavad nõuded pakkuja referentsobjektidele ning projekti- ja objektijuhi pädevusele.

Komisjoni otsusega tuleb hankijal muuta hanketeates punkti, mille järgi peavad olema pakkuja või ühispakkuja käsutuses hankelepingu täitmiseks vajalikud vahendid või tal peab olema võimalus neid saada. Selleks pidi pakkuja esitama krediidi- või finantseerimisasutuse kinnituse enda rahaliste vahendite olemasolu kohta või siis võimaluse kohta neid vahendeid saada.

Samuti tuleb hankijal muuta punkte, kus on välja toodud sarnaste ehitiste määratlus ehk kuus nimetust ehitiste kasutusotstarbeid.

Astlanda Ehitus märkis oma vaidlustuses muu hulgas, et hankija on pidanud võimalikuks lugeda hankelepingu esemeks olevate töödega sarnasteks töödeks muuhulgas toitlustushooneid, büroohooneid ja jaekaubandushooneid, välistades samal ajal terve rea avalikke hooneid, mis on oma iseärasustelt ja ehitamise keerukuse aspektist antud hankelepingu esemele tunduvalt lähedasemad, samuti korterelamud. Ehitusettevõtte hinnangul ei ole hanketeates välja toodud sarnaste ehitiste määratlus objektiivselt põhjendatud ega kooskõlas riigihangete seadusega.

Vaidlustuskomisjon oli seisukohal, et tingimused referentsobjektidele ning projekti- ja objektijuhi pädevusele on osas, mis puudutab konkreetsete ehitiste kasutamise otstarvete määratlemist, vastuolus riigihangete seadusega.

Vaidlustuskomisjoni otsust on võimalik seitsme kalendripäeva jooksul halduskohtus vaidlustada.

Eesti Rahva Muuseum koostöös Eesti Rahva Muuseumi Ehituse Sihtasutusega kuulutas hanke välja 4. märtsil.

Eesti Rahva Muuseumi hoone suletud netopind on 33.268 ruutmeetrit ja ehituse eeldatav arvutuslik maksumus jääb vahemikku 32,15–37,82 miljonit eurot. Hoone ehitamise ajaks on kavandatud 33 kuud alates lepingu sõlmimisest kuni vastuvõtuakti väljastamiseni.

Hanketeate järgi tuleb pakkumised esitada hiljemalt 12. maiks.