Otepää linna elanikud said uuendatud veevärgi ja kanalisatsiooni


Pressiteade 30.11.2010

Täna, 30. novembril osales keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi kaasrahastamisel valminud Otepää linna reoveekogumisala veeprojekti pidulikul lõpetamsel.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on tänu valminud projektile nüüdseks juures veel üks linn, kus kõigil elanikel on võimalus liituda ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga ning juba aastakümneid käigus olnud torustikud ja pumplad on kaasajastatud. "Mul on hea meel, et Otepää linna elanike jaoks oluline projekt on edukalt lõppenud. Tänu sellele projektile on juba 2776 Otepää elanikku liitunud ühisveevärgi ning 2727 ühiskanalisatsioonisüsteemiga ning olemasolev ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniteenus on viidud vastavusse kehtivate EL ja siseriiklike nõuetega,"lisas Tamkivi.

Projekti raames uuendati 1,96 km veetorustikke, 0,99 km kanalisatsioonitorustikke ning kaks linna veevarustuse stabiilsuse tagamiseks vajaminevat puurkaevpumplat, mis jäävad tööle reservpumplatena. Täielikult rekonstrueeriti veel Alajaama reoveepuhasti ning rajatati 2,14 km veetorustikku, 1,74 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 1,29 km survekanalisatsioonitorustikku ja 6 reoveepumplat.

Esialgselt oli projekti maksumuseks planeeritud ligi 48 miljonit krooni, kuid tänu kiirele hangete läbiviimisele ja soodsatele ehitushindadele kujunes lõppmaksumuseks 23,95 miljonit. Projekti lõppmaksumusest 18,7 miljonit oli EL Ühtekuuluvusfondi toetus ja 5, 2 miljonit toetuse saaja omafinantseering. Projekti odavnemisest tekkinud toetussumma jääk (18,5 miljonit krooni) suunatakse tagasi meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" eelarvesse ning läheb järgmiste projektide elluviimiseks.

Projekti "Otepää linna reoveekogumisala veemajandusprojekt" toetuse saajaks oli AS Otepää Veevärk ning ehitustöid teostasid AS Merko Ehitus ja AS Oma Ehitaja.